Czech German English
Úvod > Compliance

Compliance

Společnost Digiteq Automotive s.r.o. a celý koncern Volkswagen věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř i vně skupiny. Tímto přístupem koncern Volkswagen dává najevo, že jeho jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Koncern Volkswagen je přesvědčen, že ekonomický úspěch je udržitelný jedině chováním se podle pravidel. Tato dobrovolně přijatá pravidla tvořená zákonnými a vnitřními požadavky, povinnostmi z přijatých závazků a etickými principy tvoří nedílnou součást společnosti a jsou východisky pro rozhodování. Činnosti spadající pod compliance přispívají k plnění strategie navržené v koncernu Volkswagen a jsou zahrnuty do celosvětového úsilí o compliance.

Etický kodex VW

Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců koncernu VW a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev. Etický kodex byl aktualizován v roce 2017.

Dobrá pověst koncernu Volkswagen je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. Etický kodex VW je nedílnou součástí firemní kultury. Digiteq Automotive s.r.o. motivuje i své obchodní partnery, aby výše uvedené principy přijali za vlastní.

VW Etický kodex 2017
VW Code of Conduct 2017 deutsch
VW Code of Conduct 2017 english

Ombudsman systém

V koncernu Volkswagen, jehož součástí je Digiteq Automotive s.r.o., funguje tzv. Ombudsman systém, který je určen pro oznámení ve věcech korupce a podezření na korupční jednání. Každý náš zaměstnanec se může obrátit na jednoho ze dvou nezávislých ombudsmanů, odhalí-li i pouhé náznaky korupce. Stejně tak se mohou na ombudsmana obrátit naši dodavatelé, odběratelé a jiné osoby, které přichází s Digiteq Automotive s.r.o. do styku.

Cílem systému je zamezit korupčnímu jednání tím, že pomáhá odhalovat a řešit případy korupčního jednání. Ombudsman je při své činnosti vázán mlčenlivostí o původu oznámení, pro oznamovatele tak nehrozí prozrazení jeho identity.

Pro další informace o ombudsmanovi koncernu Volkswagen navštivte následující stránky:

Ombudsam systém - Anglická verze
Ombudsam systém - Německá verze